Presko?i na glavno vsebino

Homegate

Zelo slabo - na podlagi 1 pregled
Ustvarila platforma Tickiwi
Oceni podjetje
Odli?no
Dobro
Solidno
Slabo
Zelo slabo

Navedi vrednost
Zelo slabo Objavljeno

"PREVARA! IZOGIBAJTE SE ZA VSAKO CENO!"

PREVARA! Globoko sem razo?aran in se po?utim zavedenega zaradi nedavne izku?nje s podjetjem, ki je na svoji spletni strani ponujalo "brezpla?ni preizkus". Nedol?no sem navedel svoje ime in e-po?to, ne da bi se zavedal, da me bo to samodejno vpisalo v naro?ni?ko storitev. Med postopkom registracije ni bilo jasno navedeno, da bom moral takoj pla?ati ra?une.
Ko sem se obrnil na slu?bo za pomo? strankam in zahteval pojasnilo, je to le ?e pove?alo moje razo?aranje. Trdili so, da bi moral prejeti dve elektronski sporo?ili, v katerih so bili opisani pogoji naro?nine, vendar jih nisem prejel. Namesto tega sem bil presene?en z ra?unom za mesec, ki je vseboval obveznost pla?ila za skupno tri mesece.
Za osebo, ki ?e nikoli ni ?ivela v ?vici, je bil to neprijeten uvod v to dr?avo, saj sem preu?eval mo?nosti nastanitve v pri?akovanju selitve. Na mojo grozo mi je to podjetje zara?unalo 120 frankov, kar lahko opi?em le kot goljufijo. Osupljivo je, kako so tak?ne prakse dovoljene v dr?avi, ki je znana po svojih strogih pravilih in predpisih.

Iskreno upam, da bodo proti temu podjetju spro?eni pravni postopki zaradi njegovega neeti?nega ravnanja, ki je mnogim strankam povzro?ilo finan?no izgubo in izgubo ?asa. Vse prosim, da se izogibajo tej spletni strani in se ji izogibajo za vsako ceno.

Datum izku?nje: 01. Marec 2024

Vse o Homegate

Na nepremi?ninskem portalu Homegate boste na?li najve?jo izbiro stanovanj, hi? in drugih nepremi?nin. I??ite in najdite svojo nepremi?nino zdaj!

Spletna stran
www.homegate.ch